preload 01

Mediebyråbarometern februari 2010

2010-03-17

Nu ökar medieinvesteringarna –
Positiva siffror i februari visar på stabilare marknad

Februari visar positiva siffror och som helhet ökade investeringarna med 1,2 procent jämfört med samma månad föregående år. Mindre mediekategorier som radio och bio ökar stort med 24 respektive 19 procent. Det har även gått bra för tidningarna där alla kategorier utom fackpress har ökat starkt i februari. Förra årets vinnare sökordsmarknadsföring minskade däremot i februari med 13 procent. Februari som helhet slutade på plus 0,8 procent.

− Nedgången har äntligen avstannat. Februari visar klart positiva siffror och den ackumulerade uppgången i år ligger på 0,8 procent mer är 2009. Det är visserligen marginella skillnader, men det visar klart att tappet nu har avstannat och att marknaden har stabiliserats, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer.

Bäst i tidningskategorin gick det för kvällspress och landsortpress som ökade med 14 respektive 13 procent, men även storstadspress visar positiva siffror.

− Det som sticker ut är att kvällspress ökar betydligt både januari och februari. Det finns två förklaringar till detta. Dels är det en ren återhämtningseffekt, eftersom kvällspress tappade mycket under samma period förra året, dels har kvällspress levt bra på vinter-OS under februari, säger Håkan Gustafsson, vd Carat Norden.

TV och sökordsmarknadsföring går ned i februari, likaså DR/Annonsblad och Utomhus-/trafikreklam.

− TV tappar investeringar i februari, vilket också är en tydlig OS-effekt. Sökordsmarknadsföring går ned för första gången någonsin, men såväl nedgången för TV som sök är troligtvis till största del en effekt av periodiseringar, avslutar Staffan Slörner.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Håkan Gustafsson, vd Carat Norden, tel. 070 251 22 00

Mediekategorier som ökar i februari:
Radio                                          24 procent
Bio                                              19 procent
Internet                                      18 procent
Kvällspress                                 14 procent
Landsortspress                          13 procent
Storstadspress                            5 procent
Populärpress                               0 procent

Mediekategorier som minskar i februari:
DR/Annonsblad                          -23 procent
Övrigt                                        -14 procent
Sök                                            -13 procent
Fackpress                                   -8 procent
TV                                               -6 procent
Utomhus/Trafikreklam                 -4 procent

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via
medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Kommande publiceringsdatum: Mediebyråbarometern för mars 2010 publiceras den 20 april, följande den 18 maj och 22 juni.

Ladda ner mediebyråbarometern i pdf-format