preload 01

Mediebyråbarometern juni-juli 2012

2012-08-13

Medieinvesteringarna fortsätter öka

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, fortsatte under sommarmånaderna juni och juli att utvecklas positivt. Efter årets sju första månader har de totala investeringarna ökat med knappt 2 procent jämfört med samma period föregående år. För månaderna juni och juli var ökningen jämfört med motsvarande månader föregående år, 3 respektive 1 procent. Ökningen förklaras till stor del av en fortsatt mycket stark utveckling för mediekategorin TV, där investeringarna hittills i år har ökat med drygt 9 procent. Totalt förmedlades under juni och juli 1,5 miljarder kronor.

Det är fortsatt stora skillnader mellan de olika mediekategorierna även om de totala investeringarna uppvisar fortsatt solid tillväxt. Mediekategorierna TV och internet växte mest i absoluta tal och motsvarar mer än hälften av de sju första månadernas totala investeringar. Sökordmarknadsföring är dock den mediekategori som växer snabbast med en tillväxt på nästan 30 procent hittills i år.

− Även om tillväxttalen för juni och juli är förhållandevis försiktiga så är det glädjande att våra medlemmars medieinvesteringar för årets sju första månader överglänser det rekordstarka 2011. Att marknaden totalt håller volymen uppe förklaras till stor del av den höga efterfrågan på TV-reklam och de prishöjningar som skett där, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer.

Även om medieinvesteringarna totalt sett utvecklas positivt fortsätter i stort sett hela printkategorin att backa, och samtliga kategorier uppvisar efter sju månader en negativ tillväxt jämfört med föregående år. Värst är raset för den absolut största kategorin inom print, storstadspress, som hittills i år tappat nästan 13 procent.

− Den tydligt nedåtgående trenden för print håller tyvärr i sig genom sommaren. Värt att notera inom printkategorin är nu även att landsortspress backar kraftigt. Hittills har ju den kategorin lyckats attrahera annonsköp mer effektivt än de andra, förklarar Staffan Slörner.

Mediekategorierna radio och bio fortsätter sin svaga utveckling och hittills i år har de backat med 17 respektive 20 procent. Även mediekategorin utomhus/trafikreklam uppvisar svaga siffror och har hittills i år backat med nästan 7 procent. Direktreklam/annonsblad däremot uppvisar tillväxt efter sju månader även om mediekategorin backar både i juni och i juli.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11

Kommande publiceringsdatum: Mediebyråbarometern publiceras under hösten 11/9, 16/10, 13/11 och 11/12.

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Mediekategorier som ökat i juni 2012:

Sök29 procent
TV19 procent
Internet11 procent
Kvällspress4 procent
Fackpress4 procent

Mediekategorier som minskat i juni 2012:

DR/Annonsblad-2 procent
Landsortspress-6 procent
Storstadspress-9 procent
Populärpress-10 procent
Utomhus/trafikreklam-13 procent
Radio-31 procent
Bio-34 procent

 

Mediekategorier som ökat i juli 2012:

TV24 procent
Sök18 procent
Internet8 procent
Fackpress7 procent
Radio3 procent

Mediekategorier som minskat i juli 2012:

Kvällspress-6 procent
Populärpress-6 procent
DR/Annonsblad-10 procent
Utomhus/trafikreklam-16 procent
Storstadspress-22 procent
Landsortspress-30 procent
Bio-38 procent

Ladda ner mediebyråbarometern i pdf-format