Mediebyrå Barometern
december2012

Mindre medieinvesteringar 2012

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, backade återigen kraftigt i december och även för helåret uppvisar investeringarna en tillbakagång jämfört med samma period föregående år. I december backar medieinvesteringarna med nästan 10 procent och totalt för helåret uppvisar investeringarna en nedgång om drygt 2 procent. Totalt förmedlades under december 900 miljoner kronor och totalt för året 13,2 miljarder.

Helårssiffrorna för 2012 uppvisar negativa tillväxttal för samtlig printmedia och sämst ut är dagspress som minskar kraftigt både i storstäderna och på landsbygden. Även mediekategorierna utomhus och radio backar kraftigt för helåret vilket sammantaget leder till en tillbakagång för de totala medieinvesteringarna för 2012 jämfört med året innan.

För december månad backar medieinvesteringarna med nästan 10 procent och samtliga mediekategorier backar med undantag för TV och sök. Nya bottenrekord noteras för flera printkategorier och både landsortpress och kvällspress ser sina annonsvolymer minska med över 30 procent jämfört med samma månad föregående år.

– När vi blickar tillbaka på helåret 2012 blev medieinvesteringarna något svagare än för 2011, vilket ändå känns positivt givet den svagare ekonomiska konjunkturen samt de strukturella förändringar vi poängterat tidigare med krympande annonsvolymer i tryckt media och växande volymer för TV och digitala medier. Det är en trend som vi med all sannolikhet kommer att få se även 2013. Mediekategorin TV avslutar året starkt och stärker sin ställning som annonsmedium ytterligare med ett rekordstarkt år och via våra medlemmar förmedlas nästan 5.4 miljarder till just det mediet. Totalt summeras TV-investeringarna till en ökning på strax under 5 procent vilket är en stark utveckling på en totalmarknad som backar, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer.

– Den negativa trenden för tryckta medier fortsätter och december visar på det största tappet för en enskild månad under året. Kvällspress som under året klarat sig förhållandevis väl backar med 36 procent och hela printkategorin backar totalt med nästa 30 procent. Därmed summerar vi året på -13 procent och uppgången sedan bottenåret 2009 är i princip borta. Storstad och landsort uppvisar de största nedgångarna tätt följt av utomhus som gör ett av kategorins svagaste år sedan länge trots ett evenemangstätt år som historiskt sett tenderar att gynna medieslaget. Utomhus backar 2012 med 10 procent och summerar året under 2010 års investeringar, säger Mikael Ekelöf, Mediechef VivaKi Sweden.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Mikael Ekelöf, Mediechef VivaKi Sweden, tel. 070 426 66 08

Kommande publiceringsdatum: Mediebyråbarometern publiceras under våren 12/2, 12/3, 9/4, 14/5 och 11/6.

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Mediekategorier som ökat i december 2012:
Sök: 22 procent
TV: 16 procent
Övrigt: 2 procent

Mediekategorier som minskat i december 2012:
Internet: -9 procent
Utomhus/trafikreklam: -12 procent
Radio: -16 procent
Fackpress: -20 procent
Bio: -22 procent
Populärpress: -25 procent
Storstadspress: -26 procent
DR/Annonsblad: -27 procent
Landsortspress: -33 procent
Kvällspress: -36 procent

Ladda ner mediebyråbarometern som pdf

Ladda ner mediebyråbarometern som Excel

Dec 2012
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress kväll Dagspress landsort Dagspress storstad Direktreklam Fackpress Internet* Online Display* Online Video* Populärpress Radio Social Media* Sök TV Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2023 - 2006

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut