Våra stadgar

1. Namn
Föreningen Sveriges Mediebyråer är en ideell förening med säte i Stockholm.
Föreningen stiftades 16 september, 2005.

Föreningen Sveriges Mediebyråer skall bedriva medlemsverksamhet.

2. Föreningens ändamål är att
2.1. konkurrensneutralt främja mediebyråbranschens utveckling vad gäller kompetens, affärsmöjligheter och identitet. Detta syfte tillgodoses genom att skapa praxis, egenkontroll och standards som medlemmarna efterlever.

2.2. Främja intern och extern konstruktiv debatt om marknadskommunikationens utveckling, dels genom göra gemensam sak med anda branschaktörer i generella frågor dels med egna aktiviteter för att stimulera mediebyråspecifik utveckling.

2.3.Aktivt delta i utvecklingen av media, mätmetoder och undersökningar.

2.4. Förvalta föreningens tillgångar på sådant sätt att föreningen och dess utveckling gagnas.

2.5. Tillhandahålla råd, information och vägledning för samarbetsformer mellan mediebyråer och andramarknadsaktörer.

3. Medlemskap
3.1. Till medlem i föreningen kan antas den juridiska person som har till sin huvudsakliga verksamhet att objektivt och kanaloberoende ge råd kring, planera och hantera transaktioner av media- och kommunikationsaktiviteter inom alla huvudmediekanaler (bland annat tv, radio, dagspress, kvällspress, magasin, online, utomhus, bio) åt annonsör utan egen position, ägande eller säljuppdrag i aktuell kommunikationskanal.  Medlem ska verka efter de etiska regler som är beskrivna i ”Rekommendationer för samarbete mellan annonsörer och mediebyråer”. Ansökan om medlemskap skall göras skriftligen. Styrelsen beslutar om medlemskap och beslutet skall snarast delges den sökande. Styrelsen är inte skyldig att motivera sitt beslut.

3.2. Medlem som önskar lämna föreningen bör anmäla detta skriftligen till föreningens styrelse.

3.3. Styrelsen äger att ur föreningen utesluta medlem, som trots anmaning inte erlagt stadgeenlig avgift, eller som på något sätt skadat föreningen. Uteslutning sker omedelbart i och med beslutets delgivning. Den som uteslutits av annan orsak än bristande betalning kan anföra besvär över beslutet vid nästa årsmöte. Besvärsskrivelse skall vara inkommen till föreningens kansli senast tre veckor före årsmöte. Vederbörande skall beredas tillfälle att närvara vid prövning av frågan och själv föra sin talan.

4. Avgifter
Medlem skall erlägga av årsmöte fastställda avgifter. Medlemsavgift förfaller till betalning vid inträde i föreningen för då löpande kalenderår och eljest vid varje årsskifte.

5. Föreningsmöten
5.1. Årsmöte skall hållas före utgången av maj månad.

5.2. Extra möte skall hållas, när styrelsen finner detta erforderligt, eller när revisorerna eller minst 1/10 av föreningens medlemmar – med angivande av ända- mål – gör skriftlig framställning om detta till föreningens styrelse.

5.3. Kallelse till årsmöte skall ske skriftligen senast fyra veckor före mötet. Kallelse till extra möte skall ske på samma sätt senast tre veckor före mötet.

5.4. Enskild medlems förslag, för behandling vid årsmöte, skall vara ingivet till föreningens kansli senast tre veckor före årsmötet. Förslaget, jämte styrelsens yttrande över det, skall finnas tillgängligt på föreningens kansli senast en vecka före årsmötet. Styrelsens förslag till årsmötet skall finnas tillgängliga på föreningens kansli senast en vecka före årsmötet.

Vid extra möte skall de ärenden, som avses bli behandlade, finnas tillgängliga på föreningens kansli senast en vecka före mötet.

5.5. Vid årsmöte skall följande dagordning gälla:
1. Mötets öppnande
2. Upprättande av röstlängd för mötet
3. Val av två medlemmar att jämte ordföranden justera mötets protokoll samt att vara rösträknare
4. Fråga om mötet har tillkommit i stadgeenlig ordning
5. Val av ordförande för mötet
6. Val av sekreterare för mötet
7. Styrelsens årsredovisning
8. Revisorernas berättelse
9. Fastställande av resultat- och balansräkningarna
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Styrelsens förslag till årsmötet
12. Enskilda medlemmars förslag till årsmötet
13. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande kalenderår
14. Val av
a) ordförande för ett år
b) halva antalet övriga styrelseledamöter för två år
c) suppleanter för ett år
15. Val av
a) revisorer för ett år
b) revisorsuppleanter för ett år
16. Val av tre valberedare till nästa årsmöte, varav en, den sammankallande, från styrelsen
17. Övriga i kallelsen angivna frågor
18. Mötets avslutande.

5.6. Yttrande-, förslags- och rösträtt tillkommer medlem, som har fullgjort sina skyldigheter mot föreningen.

5.7. Vid föreningsmöte äger varje medlem en röst. Röstning med fullmakt får ej förekomma. Röstning sker öppet, såvida ej någon vid mötet fordrar röstning med slutna sedlar.

5.8. Beslut sker med enkel röstövervikt utom i frågor, där stadgarna föreskriver annorlunda. Vid lika röstetal äger mötesordföranden utslagsröst, dock ej vid val och sluten omröstning, i vilka fall frågan avgöres genom lottning.

6. Styrelse
6.1. Styrelsen består av ordförande samt sex ordinarie ledamöter. Två suppleanter skall finnas som ersättare för ordinarie ledamöter. Ordföranden väljs för en tid av ett år. Ordinarie ledamöter väljs för en tid av två år, dock så att halva antalet avgår varje år. Styrelsesuppleanter väljs för en tid av ett år.

6.2. Styrelsen utser inom sig en eller två vice ordförande.

6.3. Som adjungerad sekreterare i styrelsen fungerar föreningens verkställande direktör.

6.4. Styrelsen kan inom sig utse utskott och kommittéer samt bestämma de ärenden i vilka dessa äger att utöva styrelsens beslutanderätt.

6.5. Styrelsens arbetsår räknas från årsmöte till årsmöte.

6.6. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när minst fyra ordinarie ledamöter begär detta. Suppleanterna skall kallas till styrelsens sammanträden.

6.7. Styrelsen är beslutsför, när minst fem ordinarie ledamöter eller röstberättigade suppleanter är närvarande. Varje ordinarie ledamot äger en röst, och styrelsen beslutar med enkel röst- övervikt. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Suppleant äger yttranderätt samt, när den ersätter ordinarie ledamot, även rösträtt. Den ordning, i vilken suppleant skall inträda som ersättare för ordinarie ledamot, fastställs av styrelsen. Rösträtten är dock begränsad till maximalt två röster per ägargrupp. Ägargrupp definieras såsom där slutliga moderbolaget eller privat ägare äger minst 50% i det företag som styrelse ledamoten representerar.

6.8. Styrelsen åligger bl a att
1. bevaka föreningens intressen och ansvara för dess verksamhet
2. avge utlåtanden över inkomna förslag och framställningar
3. fatta beslut och vidta åtgärder i de ärenden, som ej skall avgöras av föreningsmöte
4. verkställa av föreningen i möten fattade beslut
5. avgöra frågor om medlemskap
6. förvalta föreningens tillgångar samt låta föra föreningens räkenskaper
7. vid årsmöte avge årsredovisning
8. vid årsmöte framlägga förslag till medlemsavgifter
9. utse föreningens verkställande direktör.
10. hålla medlemmarna informerade om verksamheten.

7. Verkställande organ
Föreningens kansli leds av den verkställande direktören som inför styrelsen är ansvarig för att föreningens verksamhet bedrivs enligt dessa stadgar och styrelsens direktiv och beslut.

8. Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

9. Räkenskaper och revision
För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning skall vid årsmöte väljas en revisor och en revisorsuppleant för en tid av ett år, varav minst den ene skall vara auktoriserad revisor.

10. Protokoll
Vid föreningens och styrelsens sammanträden skall protokoll föras.

11. Firma
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av dem som styrelsen utser.

12. Samgående
Eventuellt beslut om samgående med annan organisation skall fattas enligt de krav som anges i §13 med tillägg att minst 75% av föreningens röstberättigade medlemmar är närvarande vid båda mötena. Samgående skall ges sådan utformning att föreningens tillskjutna tillgångar även framgent förvaltas i enlighet med grundtankarna bakom föreningens ändamål och att de vid en eventuell upplösning av den nya organisationen hanteras på sätt som framgår av §14 gällande upplösning av föreningen.

13. Ändring av stadgarna
Ändring av eller tillägg till §§ 1-13 skall beslutas av två föreningsmöten, varav det ena skall vara årsmöte. Tiden mellan dessa två möten skall vara minst tre månader. Vid det senare mötet fordras minst ¾ majoritet av avgivna röster för beslut.

14. Upplösning av föreningen
För beslut om föreningens upplösning fordras minst ¾ majoritet av avgivna röster vid ordinarie årsmöte samt vid följande ordinarie årsmöte minst ¾ majoritet av totala antalet röstberättigade medlemmar i föreningen. I händelse av upplösning skall föreningens tillgångar överföras till en allmännyttig stiftelse. Styrelse för sådan stiftelse skall utses av tillsynsmyndigheten för stiftelser. Ändring av denna paragraf erfordrar kvalificerat beslut enligt första meningen i denna paragraf.