Mediebyrå Barometern
september2016

Raketmånad för utomhus/trafikreklam

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, minskade under september med 2,1 procent jämfört med samma period föregående år. Mediekategorierna utomhus/trafikreklam, radio, internet och fackpress ökade under månaden, medan övriga kategorier uppvisade en negativ tillväxt. Totalt förmedlades under september mer än 1,2 miljarder kronor.

De mediekategorier som ökade under september är utomhus/trafikreklam, radio, internet och fackpress. Månadens vinnare var utomhus/trafikreklam som uppvisade en positiv tillväxt om 20,2 procent. Hittills i år har kategorin ökat med 12 procent. Även internet ökade under september, dock inte i samma takt som tidigare månader.

– Medieinvesteringarna faller marginellt i september. Dock kan vi konstatera att förflyttningen från tryckta till digitala medier har mattats av. Denna utveckling har kunnat skönjas under de senaste sex månaderna, vilket även bekräftas under september. Printmedierna tappar endast 6,5 procent under september, medan internet endast ökar med 2,7 procent, säger Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer.

Under september backade kategorin bio kraftigt, investeringarna minskade med 26,6 procent. Även mediekategorierna populärpress, sök, TV, DR/Annonsblad, dagspress storstad, dagspress landsort och dagspress kväll uppvisade en negativ tillväxt under september 2016. Den mediekategori som har minskat mest under året är DR/Annonsblad som uppvisar en negativ ackumulerad tillväxt om 28 procent.

– Kategorin utomhus/trafikreklam går mycket starkt och investeringarna kommer sannolikt att fortsätta öka i och med de nya digitala skyltarna som installeras ovan jord nu i oktober. TV tappar något i september, ned 6,2 procent. Dock är efterfrågan fortsatt hög vilket återspeglas i det faktum att TV-stationerna var helt slutsålda under september, säger Jochum Forsell, vice vd IUM.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Jochum Forsell, vice vd IUM, tel. 070 188 14 53

Mediebyråbarometern, kommande publiceringsdatum hösten 2016: 8/11, 6/12.

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Ladda ner mediebyråbaromtern som EXCEL

Ladda ned mediebyråbarometern som PDF

Sep 2016
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress Direktreklam Internet* Online Display* Online Video* Podcast Radio Social Media* Sök TV Tidskrifter Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2024 - 2006

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut