Mediebyrå Barometern
september2010

Valet ett lyft för morgonpress och utomhusreklam

Medieinvesteringarna, via Sveriges Mediebyråers medlemmar, låg i september 12 procent högre än samma månad förra året. En förklaring är att annonsmarknaden präglades av riksdagsvalet och helårets ackumulerade investeringar, för perioden januari till och med september, ligger 17 procent högre än samma period 2009. Totalt förmedlades under september 1,16 miljarder kronor.

− Vi kan tydligt se att mediekategorierna dagspress och utomhusreklam påverkats positivt av valet, kommenterar Håkan Gustafsson, vd för Carat Norden.

Dagspress och i synnerhet storstadstidningarna har haft ett tufft år fram till nu. Under perioden januari till september utvecklades storstadspress sämre än marknaden, men med draghjälp av valet gav september månad en ökning om 25 procent jämfört med samma period förra året. Värt att notera är att populärpress ökat 18 procent jämfört med september månad förra året, vilket är den första enskilda månaden som den mediekategorin gått bättre än marknaden.

Det medieslag som minskat mest i september är radio, som tappar 15 procent under månaden jämfört med samma period förra året. Det är dock svårt att dra några slutsatser av detta efter som en mediekategori med relativt små volymer påverkas kraftigt av hur kampanjerna periodiseras på mediebyråerna.

Fortfarande är efterfrågan större än utbudet för TV och reklamutrymmena har varit utsålda vilket har lett till att man inte har kunna ta emot alla bokningar. Detta har medfört att TV har haft en månad med bara fyra procents ökning jämfört med samma månad förra året.

− Värt att notera är att den svenska mediebranschen ökar mer än i andra europeiska länder. Anledning är främst att den svenska ekonomin – och därmed även konsumtionen – går bra jämfört med andra europeiska länder. Det gör att flertalet globala bolag har lättare att motivera medieinvesteringar i Sverige, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Håkan Gustafsson, vd Carat Norden, tel. 070 251 22 00

Kommande publiceringsdatum: Under hösten publiceras Mediebyråbarometern 16 november och 21 december.

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Mediekategorier som ökar i september 2010:
Landsortspress                        33 procent
Kvällspress                               25 procent
Storstadspress                         25 procent
Populärpress                            18 procent
Övrigt                                        18 procent
Utomhus/Trafikreklam               18 procent
Internet                                    12 procent
Fackpress                                   6 procent
TV                                               4 procent
Sök                                            0 procent

Mediekategorier som minskar i september 2010:
Bio                                            -1 procent
DR/Annonsblad                         -8 procent
Radio                                        -15 procent

 

Ladda ner mediebyråbarometern i pdf-format

Klicka här för mediebyråbarometern i excel

Sep 2010
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress kväll Dagspress landsort Dagspress storstad Direktreklam Fackpress Internet* Online Display* Online Video* Populärpress Radio Social Media* Sök TV Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2023 - 2006

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut