Mediebyrå Barometern
september2008

Kraftig uppgång för medieinvesteringarna i september

Annonsvolymerna för medlemmarna i Sveriges Mediebyråer ökar med 8 procent i september. Sett till perioden januari till september ligger ökningen även där på 8 procent. Totalt motsvarar det en förmedlad volym på 8,9 miljarder kronor hittills i år.

– Ökningen i september ligger helt i fas med ökningen vi sett hittills under året. Vi ser dock en ökad försiktighet på marknaden, vilket främst märks på investeringar som inte är låsta av årsavtal. Med tanke på de senaste två veckornas exempellösa dramatik på världens finansmarknader gör vi nog klokt i att inte dra några alltför säkra slutsatser om årets resultat, trots den goda utvecklingen hittills under 2008, säger Per Rosvall, VD för Sveriges Mediebyråer.

En stor anledning till ökningen i september bedöms vara framskjutna kampanjer från OS-månaden augusti. Sveriges Mediebyråer tror att investeringarna i TV-reklam därför kommer att fortsätta ligga på relativt höga nivåer även under oktober och möjligen också i november.

– Det märks att många annonsörer har undvikit att lägga kampanjer samtidigt som OS och försökt undvika att konkurrera om uppmärksamheten som evenemanget genererar. Det förklarar delvis den kraftiga ökningen på 24 procent för TV i september, säger Per Rosvall.

Vinnarna hittills i år är internet och TV, som har ökat med 20 respektive 10 procent, samt dagspress landsort som har ökat med 15 procent. Under september däremot har dagspress backat och det gäller såväl kategorierna landsort och storstad, som kvällspress.

Internet ökar med 7 procent i september och har hittills ökat med 20 procent under 2008. Internet är en mediekanal som fortsätter att växa starkt hos mediebyråerna även om september pekar på en inbromsning av ökningstakten sett till ökningen på årsbasis.

– Detta är förmodligen ett led i den försiktighet som vi har pratat om tidigare. De medier som inte har knutit upp volymer i form av årsavtal ser sina andelar minska något under det tredje kvartalet. TV arbetar generellt med långsiktiga samarbetsavtal och vi ser att det lönar sig i tider med oro på marknaden, säger Per Rosvall.

Slutligen noteras att radio, som fram till halvårsskiftet hade ökat 5 procent, fortsätter att tappa under det andra halvåret och minskar med 7 procent i september. Detta innebär att radio hittills i år har backat med 3 procent. Radio står dock enbart för cirka 3 procent av den totala volym som medlemmarna i Sveriges Mediebyråer har förmedlat under årets tre första kvartal. Direktreklam ökar med 72 procent, men eftersom kategorin volymmässigt tillsammans med bio, som ökar med 35 procent, är två av de minsta kategorierna, kan jämförelser med andra medieslag bli missvisande.

Mediekategorier som ökar i september:

TV 24 procent
Utomhusreklam 15 procent
Veckopress 15 procent
Internet 7 procent

Mediekategorier som minskar i september:

Storstadspress -15 procent
Kvällspress -8 procent
Radio -7 procent
Landsortspress -5 procent

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Martin Hugosson, MD, OMD Göteborg, tel. 0704-10 59 13
Per Rosvall , VD Sveriges Mediebyråer, 08-662 15 23, 070-26615 23

Metod
Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad med start i augusti 2006 hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg via de ekonomisystem som mediebyråerna använder och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. From oktober månad 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen. Sveriges Mediebyråer i samarbete med Kalin Setterberg.

Ladda ner mediebyråbarometern i pdf-format

Klicka här för mediebyråbarometern i excel

Sep 2008
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress Direktreklam Internet* Online Display* Online Video* Podcast Radio Social Media* Sök TV Tidskrifter Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2024 - 2006

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut