Mediebyrå Barometern
april2014

Neråt för medieinvesteringarna i april

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, minskar i april med nästan 13 procent jämfört med samma månad föregående år. Totalt uppvisar dock fortfarande medieinvesteringarna en tillväxt med nästan 3 procent hittills i år. I april är det framförallt mediekategorin TV som tynger investeringarna. Samtliga mediekategorier ser färre faktureringsdagar under månaden vilket bidrar till nedgången. Totalt förmedlades under april månad drygt 1,2 miljarder kronor.

Den näst största mediekategorin internet uppvisar en fortsatt tillväxt i april månad om än i en något långsammare takt än tidigare, drygt 2 två procent för månaden och drygt 18 procent totalt hittills i år. Även mediekategorin landsortspress fortsätter uppvisa positiv tillväxt och avviker därmed från övrig printmedias mer negativa trend. Trots uppgång i några kategorier backar dock de totala medieinvesteringarna i april och TV backar mest i absoluta tal.

– Trots att nedgången i april främst kan förklaras med färre faktureringsdagar jämfört med samma period föregående år, ser vi ändå att den strukturella förflyttningen av pengar fortsätter och förstärks. De digitala medierna ökar något i april trots färre faktureringsdagar, och är också de mediekanaler som ackumulerat ökar mest. Ökningen sker på bekostnad av tryckta medier som fortsätter att tappa på bred front; endast fackpress och landsortpress ökar något i april. Hittills i år har de tryckta kanalerna tappat drygt 75 miljoner kronor från mediebyråerna. Totalt sett för årets första fyra månader så har ju dock medieinvesteringarna ökat med nästan 3 procent vilket är positivt, säger Staffan Slörner, VD Sveriges Mediebyråer.

Att april månad hade färre faktureringsdagar blir tydligt för flera mediekategorier som trots nedgång i april uppvisar tillväxt ackumulerat hittills i år. Exempelvis för mediekategorin bio krymper investeringarna kraftigt i april men uppvisar fortfarande en tillväxt om drygt 1 procent hittills i år. Liknande utveckling noteras också för mediekategorin utomhus/trafikreklam som backar i april men uppvisar tillväxt om ungefär 1 procent hittills i år. Även mediekategorin radio backar i april men totalt hittills i år har kategorin vuxit med nästan 9 procent.

– Det är tydligt att april månads medieinvesteringar lider av kalendereffekter men minskningen för mediekategorin TV i april är anmärkningsvärt stor, även när man beaktar färre faktureringsdagar. Det snabbt sjunkande tittandet – den s.k. PUT-nivån – har i april betytt att Tv-stationerna inte kunnat ta emot alla beställningar och därmed tvingats tacka nej till pengar. Detta spär på nedgången i april; det är det begränsade utbudet som styr – inte efterfrågan, säger Jochum Forsell, vice vd IUM.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Jochum Forsell, vice vd IUM, tel. 070 188 14 53

Kommande publiceringsdatum: Mediebyråbarometern publiceras under sommaren 10/6

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Mediekategorier som ökat i april 2014:

Övrigt35 procent
Fackpress18 procent
Landsortspress4 procent
Internet2 procent

 

Mediekategorier som minskat i april 2014:

Sök-4 procent
Populärpress-5 procent
Radio-6 procent
Kvällspress-10 procent
DR/Annonsblad-12 procent
Storstadspress-12 procent
Utomhus/trafikreklam-13 procent
TV-24 procent
Bio-32 procent

Ladda ner mediebyråbarometern som PDF

Ladda ner mediebyråbarometern som Excel

Apr 2014
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress kväll Dagspress landsort Dagspress storstad Direktreklam Fackpress Internet* Online Display* Online Video* Populärpress Radio Social Media* Sök TV Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2023 - 2006

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut