Mediebyrå Barometern
april2012

Fortsatt starka medieinvesteringar

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, fortsatte även under april månad att utvecklas starkt och de totala investeringarna för årets första fyra månader var 5 procent högre än motsvarande period föregående år. De två största mediekategorierna TV och Internet fortsatte utvecklas starkt medan printkategorierna fortsatte att utvecklas svagt. Totalt förmedlades under april månad knappt 1,4 miljarder kronor, 8 procent mer än samma månad året innan.

Det är fortsatt stora skillnader mellan de olika mediekategorierna även om de totala investeringarna uppvisar fortsatt solid tillväxt. Mediekategorierna TV och Internet växte mest i absoluta tal och motsvarar nästan 60 procent av de första fyra månadernas totala investeringar.

− Trots den fortsatta ekonomiska oron i Europa fortsätter våra medlemmar uppvisa starka tillväxtsiffror. De följer heller inte den övergripande trenden på reklammarknaden, som redovisar en avmattning under det första kvartalet. Vidare kan vi redan nu konstatera att även maj kommer att bli en månad med höga investeringar och hög utförsäljningsgrad vilket med säkerhet kommer att befästa ytterligare tillväxt, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer.

Även om medieinvesteringarna totalt sett utvecklas positivt backar i stort sett hela printkategorin, bortsett från lokal dagspress. Minskningarna för printkategorierna accelererade ytterligare i april. Ackumulerat för de första fyra månaderna minskade storstadspress, kvällspress och populärpress med cirka 10 procent vardera, och fackpress med 12 procent. Undantaget är landsortspress som har ökat med 1 procent.

− De kommande stora sportevenemangen kommer troligen stärka upp siffrorna även för printmedierna från maj och över sommaren. Men trenden är tydlig och vi kommer med all sannolikhet att se en fortsatt vikande utveckling under året med press på medierna att vända den negativa trenden. Även för digitala medier är trenden tydlig, om än positiv. Mediekategorin sök utmärker sig och investeringarna ökade med nästan 40 procent i april och drygt 30 procent hittills i år. Den långsiktiga utvecklingen lär fortsätta med ökad substitution från print till TV och digital, säger Mikael Ekelöf, Mediechef VivaKi Sweden.

Mediekategorin radio har för första månaden på året ökat jämfört med motsvarande månad föregående år. Hittills i år har dock kategorin backat med 15 procent, jämfört mot väldigt höga ökningstal under föregående år. Bio minskar kraftigt i april och har backat drygt 17 procent i år, men det från så låga nivåer i absoluta tal att enskilda kampanjer får stort utslag procentuellt.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Mikael Ekelöf, Mediechef VivaKi Sweden, tel. 070 426 66 08

Kommande publiceringsdatum: Nästa Mediebyråbarometer publiceras 12/6.

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Mediekategorier som ökat i april 2012:

Sök39 procent
TV23 procent
Internet12 procent
Radio2 procent
Landsortspress2 procent
DR/Annonsblad2 procent

Mediekategorier som minskat i april 2012:

Övrigt-8 procent
Utomhus/trafikreklam-9 procent
Kvällspress-13 procent
Storstadspress-13 procent
Populärpress-15 procent
Fackpress-20 procent
Bio-32 procent

Ladda ner mediebyråbarometern i pdf-format

Ladda ner mediebyråbarometern i excel

Apr 2012
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress kväll Dagspress landsort Dagspress storstad Direktreklam Fackpress Internet* Online Display* Online Video* Populärpress Radio Social Media* Sök TV Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2023 - 2006

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut