Mediebyrå Barometern
juni/juli2015

Medieinvesteringarna minskade under sommaren 

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, minskade under juni (-4,5%) och juli (-2,4%), jämfört med samma period föregående år.  De mediekategorier som sticker ut och uppvisar positiv tillväxt under juni och juli är bio och internet. De mediekategorier som har haft det tufft under sommarmånaderna återfinns inom print samt TV. Totalt förmedlades under juni och juli drygt 1,4 miljarder kronor. 

Mediekategorin bio ökade mest under sommarmånaderna och uppvisar en positiv tillväxt om 47,4 procent. Internet fortsätter att öka kraftigt under juni och juli, 26,1 procent respektive 16,5 procent. Under juli ökade mediekategorin utomhus/trafikreklam med 13,4 procent, jämfört med juli 2014.

– Både juni och juli minskar jämfört med 2014. Dock var volymen för juni 2014 den högst uppmätta juni-volymen i mediebyråbarometerns historia, sannolikt drivet av fotbolls-VM. Just avsaknaden av ett stort evenemang visar sig tydligt då exempelvis kvällspress fortsätter tappa kraftigt. Trots detta uppvisar juni 2015 den näst högsta volymen sedan 2008. Både juni och juli följer årets trend med förflyttning av investeringar från tryckta till digitala medier, och sammanfattar vi årets första sex månader kan vi konstatera att flytten inte försvagas, säger Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer.

Printmedia fortsätter att leda nedgången. Den mediekategori som backar mest under sommarmånaderna är kvällspress, i juni med 45,5 procent och juli 26 procent. Medieinvesteringarna i print har under perioden januari-juni minskat med 233 miljoner kronor (-15,6%). Även den enskilt största mediekategorin TV uppvisar en tillbakagång, i juni med 16,6 procent och juli med 6,5 procent, jämfört med samma period föregående år. TV-volymen i juni/juli är den lägsta sedan 2011.

– Under årets första sex månader har medieinvesteringarna i digitala kanaler ökat med 23, 7 procent, vilket motsvarar 363 miljoner kronor. De digitala kanalerna drivs primärt av den ständigt ökande digitala mediekonsumtionen, men också av programmatiska, automatiserade köp samt av en ökning inom annonsering i sociala medier. I tidningsvärlden kommer det därmed sannolikt även fortsättningsvis att ske stora strukturella förändringar, där nedläggningen av Riksmedia och Impact är tydliga exempel på det. Vi kan även se att TV minskar med över 7 procent under det första halvåret. TV-stationerna tar delvis igen detta på sina Play-kanaler, men det är ändå förvånande med tanke på TV-stationernas kraftiga prishöjningar under 2015, säger Jochum Forsell, vice vd IUM.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:

Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Jochum Forsell, vice vd IUM, tel. 070 188 14 53

Kommande publiceringsdatum: Mediebyråbarometern publiceras under hösten: 8/9, 13/10, 10/11, 8/12.

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Ladda ner mediebyråbarometern som pdf

Ladda ner mediebyråbarometern juni som Excel

Ladda ner mediebyråbarometern juli som Excel

Jun 2015
Aktuell månad
Delar
Statistik
Jul 2015
Aktuell månad
Delar
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress Direktreklam Internet* Online Display* Online Video* Podcast Radio Social Media* Sök TV Tidskrifter Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2024 - 2006

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut