Mediebyrå Barometern
oktober2010

Radio tappar andelar till Spotify

Medieinvesteringarna, via Sveriges Mediebyråers medlemmar, låg i oktober 26 procent högre än samma månad förra året. De kategorier som ökat mest är TV, bio samt landsortspress. Helårets ackumulerade investeringar, för perioden januari till och med oktober, ligger 18 procent högre än samma period 2009. Totalt förmedlades under september 1,3 miljarder kronor.

Under oktober har den reklamfinansierade radion fortsatt att tappa mark. Månadens investeringar ligger endast 7,5 procent över förra årets nivå, vilket ger en ackumulerad ökning för radio på 11 procent perioden januari till och med oktober, vilket är betydligt sämre än marknaden generellt.

− Tillbakagången för radio har i huvudsak två förklaringar. Radio var den kategori som relativt sett bäst klarade lågkonjunkturen förra året. En konsekvens blir därför att återhämtningen inte blir lika kraftig, räknat i procent. Samtidigt ser vi tydligt att den kommersiella radion nu börjar tappa till lyssnande via internet, som t.ex. Spotify. Det gäller såväl andelen lyssnare, som andelen av reklampengarna, kommenterar Håkan Gustafsson, vd för Carat Norden.

Det kraftigt ökade användandet av så kallade smart phones har även bidragit till ett ökat lyssnande på podradio. Det i sin tur leder även till ett ökat lyssnande på Sveriges Radio som helhet, eftersom Sveriges Radio har det största utbudet av podradio-program i Sverige.

Kategorin bio hade en bra månad och ökade med 35 procent jämfört med samma månad förra året. På helåret har kategorin bio gått upp 24 procent, det vill säga klart bättre än marknaden generellt. Den positiva utvecklingen för TV fortsätter med en ökning om 44 procent, jämfört med samma period förra året.

− Oktober månads positiva utveckling för mediekategorin TV kan delvis förklaras av en periodiserings-effekt eftersom september visade jämförelsevis låga resultat, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Håkan Gustafsson, vd Carat Norden, tel. 070 251 22 00

Kommande publiceringsdatum: Nästa Mediebyråbarometer kommer 21 december.

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Mediekategorier som ökar i oktober 2010:
TV                                            44 procent
Bio                                           35 procent
Landsortspress                       26 procent
Utomhus/Trafikreklam             23 procent
Kvällspress                              18 procent
Fackpress                                18 procent
Storstadspress                        16 procent
Populärpress                           14 procent
Internet                                   13 procent
Sök                                          12 procent
Radio                                         8 procent
Övrigt                                        5 procent
DR/Annonsblad                         3 procent

l

Ladda ner mediebyråbarometern i pdf-format

Klicka här för mediebyråbarometern i excel

Oct 2010
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress Direktreklam Internet* Online Display* Online Video* Podcast Radio Social Media* Sök TV Tidskrifter Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2024 - 2006

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut