Mediebyrå Barometern
mars2008

Internet och radio ökar mest

Annonsvolymerna för medlemmarna i Sveriges Mediebyråer fortsätter att öka. I mars uppgår volymen till ca 1,2 miljarder kronor, en ökning med 4,5 procent jämfört med mars 2007. En nyhet är att en kvartalsrapport för Mediebyråbarometern tagits fram. Sett till det första kvartalet 2008, har mediebyråernas omsättning ökat med 6,4 procent jämfört med samma period 2007.

– Positivt är att vår statistik visar på en fortsatt tillväxt trots att det finns en viss oro kring konjunkturen. Även om vi har sett en viss tvekan under årets två första månader, så har investeringarna nu tagit fart på allvar. För första gången presenterar vi nu även en kvartalsrapport som kommer att ge oss en ännu tydligare bild av medieinvesteringarna, säger Per Rosvall, VD för Sveriges Mediebyråer.

Sett till de större mediekategorierna så är tv och internet två av vinnarna under mars månad. Under det första kvartalet visar även radio och fackpress en ökning över genomsnittet. En faktor som uppges ha påverkat omsättningen är att planerings- och budgetprocesserna i vissa fall har tagit längre tid än tidigare år. Detta är en trend som håller i sig och som kan påverka medier som planeras och köps med korta ledtider, som till exempel dagspress och radio.

– Det är intressant att internet nu visar en tillväxt på 15 procent. Vi vet att jämförelsetalen för 2007 är höga och den utvecklingen i mars visar tydligt att internet stärker sin betydelse som mediekategori. För flera av våra medlemmars kunder får internet en allt större del av den totala mediebudgeten. Det är också glädjande att se att mediebyråerna kontinuerligt utvecklar sin kompetens och rådgivning inom internet, säger Per Rosvall.

Tv ökar jämfört med 2007 trots osålt reklamutrymme och en ökad konkurrens från mindre kanaler – faktorer som tillsammans talar för en lägre nettoomsättning. En möjlig förklaring är effekten av vissa kampanjperiodiseringar.

Utomhusreklam har under en längre period visat en negativ utveckling, men växer i mars med 8 procent jämfört med 2007. Planerings- och bokningstiden för utomhus är längre än för flera andra mediekategorier så tillväxten kan vara ett resultat av investeringar som fördröjts under årets första veckor. Dags- och veckopress tappar i omsättning under mars i de volymer som förmedlas genom Sveriges Mediebyråer.

– Jag kan inte se någon enskild förklaring till att investeringarna i dagspress går ner i mars. Det kan vara
så att vi även här ser effekter av fördröjda planeringsprocesser i början av året. När planeringshorisonten
är kortare, kan det ge fördelar för dagspress där det går snabbt att planera och köpa kampanjer. För veckopress kan det vara så att vi nu ser effekter av de räckviddsproblem som kategorin har haft under 2007. Vi når inte lika många som förra året, vilket innebär att den totala investeringen minskar, säger Per Rosvall.

Mediekategorier som ökar i mars:
• DR/Annonsblad +17%
• Tv +16%
• Internet +15%
• Radio +15%

Mediekategorier som minskar i mars:
• Dagspress landsort -6%
• Dagspress storstad -10%
• Kvällspress -11%
• Veckopress -10%

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Erik Söderberg, analytiker, Mindshare, tel. 08-562 585 14
Per Rosvall, VD Sveriges Mediebyråer, 08-662 15 23, 070-266 15 23

Metod
Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad med start i augusti 2006 hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg via de ekonomi­system som mediebyråerna använder och håller mycket hög kvalitet. Mediebyråerna hanterar i stort sett alla Sveriges stora annonsörer. From oktober månad 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporte­ringen, som nu täcker större delen av mediebyråmarknaden.

Sveriges Mediebyråer i samarbete med Kalin Setterberg.

Ladda ner mediebyråbarometern i pdf-format

Klicka här för mediebyråbarometern i excel

Mar 2008
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress kväll Dagspress landsort Dagspress storstad Direktreklam Fackpress Internet* Online Display* Online Video* Populärpress Radio Social Media* Sök TV Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2023 - 2006

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut