Mediebyrå Barometern
maj2009

Ingen återhämtning i maj för medieinvesteringarna

Annonsvolymerna för medlemmarna i Sveriges Mediebyråer ligger kvar på betydligt lägre nivåer 2009 jämfört med 2008. Nedgången i maj ligger på 23 procent jämfört med samma period förra året. Totalt handlar det om en nedgång på 20 procent under 2009 jämfört med 2008. Jämfört med 2008 har de första fem månaderna 2009 inneburit en ackumulerad nedgång på 1,1 miljard kronor.

− Nedgången 2009 ligger kvar på totalt 20 procent för de första månaderna efter en betydande nedgång även i maj. Det har visat sig att även de traditionellt starka månaderna, såsom april och maj jämfört med 2008, har varit de hittills svagaste, tillsammans med januari. Många annonsörer har det fortsatt tufft och kämpar för sin överlevnad och det märks i och med att det är betydligt färre och mindre investeringar än tidigare år, kommenterar Per Rosvall, vd för Sveriges Mediebyråer.

TV fortsätter att öka sin andel på andra medieslags bekostnad, och nedgången för TV ligger på 15 procent för maj, vilket innebär en nedgång på ca 60 miljoner jämfört med maj 2008. Andelen av de totala investeringarna för TV var 37 procent under maj 2009.

Nedgången är desto större för tryckta medier. Dagspress landsort tappar 26 procent och dagspress storstad 22 procent under maj. Medieinvesteringarna i kvällspress minskar med 45 procent, medan fackpress backar 47 procent i maj. För populärpress är nedgången för maj 44 procent, vilket ger en total nedgång på 32 procent för 2009.

− Som vi tidigare har kunnat konstatera under våren, har de senaste månaderna inneburit ett stålbad för många mediekategorier, och frågan är om det kommer finnas lika stor mångfald i tidningshyllorna i höst när var tredje annonsör är borta, kommenterar Per Rosvall.

Bio är den enda mediekategori som står emot konjunkturen och visar en stark tillväxt, i maj på 23 procent och totalt 30 procent upp under 2009, men då från små nivåer. Totalt handlar det om en uppgång på 7 miljoner kronor för 2009. Utomhus visar sig också stå emot nedgången relativt väl och har gått ned 17 procent i maj och 16 procent totalt för 2009, vilket tillsammans med TV ger den lägsta procentuella nedgången totalt för de första 5 månaderna 2009.

Internet backar 21 procent i maj och 17 procent de första fem månaderna 2009. Dock tar internet andelar och ökar från 12 procent till 13 procent av den totala förmedlade volymen. Internet och TV har klarat sig bättre än flera av de andra medieslagen i den sämre konjunkturen och ökar sina respektive andelar.

− Internet vinner fördelar genom sin mätbarhet samtidigt som TV har lyckats nå ut med sitt budskap att TV-mediet även har rent säljande egenskaper. Detta har visat sig vara gynnsamt för båda dessa mediekategorier, avslutar Per Rosvall, som i och med denna sista kommentar sätter punkt och tackar för sig som vd för Sveriges Mediebyråer.

Mediekategorier som ökar i maj:
Bio                                                 23 procent

Mediekategorier som minskar i maj:
Fackpress                            -47 procent
Kvällspress                          -45 procent
Populärpress                       -44 procent
DR/Annonsblad                    -31 procent
Radio                                   -28 procent
Dagspress landsort             -22 procent
Dagspress storstad             -26 procent
Internet                               -21 procent
Utomhusreklam                    -17 procent
TV                                         -15 procent

Kommande publiceringsdatum:
Mediebyråbarometern för juni-juli 2009 publiceras i mitten av augusti.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Per Rosvall, VD, Sveriges Mediebyråer, tel. 08-662 15 23, 070-266 15 23
Martin Hugosson, analytiker, MD OMD, tel. 0704-10 59 13

Metod
Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad med start i augusti 2006 hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg via de ekonomisystem som mediebyråerna använder och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. From oktober månad 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Ladda ner mediebyråbarometern i pdf-format

Klicka här för mediebyråbarometern i excel

May 2009
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress kväll Dagspress landsort Dagspress storstad Direktreklam Fackpress Internet* Online Display* Online Video* Populärpress Radio Social Media* Sök TV Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2023 - 2006

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut