Mediebyrå Barometern
februari2014

Medieinvesteringarna försiktigt ner i februari

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, backar svagt i februari jämfört med samma månad föregående år, ner drygt 1 procent. Totalt i år har dock medieinvesteringarna ökat med drygt 1 procent jämfört med samma period föregående år. Men utvecklingen för de enskilda mediekategorierna skiljer sig kraftigt åt. Att de två enskilt största mediekategorierna ökar i februari räcker inte för att kompensera den fortsatta nedgången printmedier. Totalt förmedlades under februari månad knappt 900 miljoner kronor.

Mediekategorin internet uppvisar en tillväxt om 6 procent i februari vilket i absoluta termer är den mediekategori som växer mest i februari. Tillväxten är dock betydligt långsammare än jämfört med både föregående månad samt för helåret 2013. Den största mediekategorin TV uppvisar en tillväxt med 2 procent i februari vilket betyder att de två inledande månaderna ligger i linje med föregående år.

– Den försiktiga ökningen i medieinvesteringar hittills i år återspeglar till viss del den förbättrade ekonomiska konjunkturen. Variationerna är dock väldigt kraftiga för respektive mediekategori vilket är normalt för februari som generellt har relativt låga volymer. Mediekategorin internet ligger fortsatt på en stabil hög nivå och hjälps av ökande investeringar i mobil annonsering som redovisas i den kategorin. För mediekategorin sök korrigerar eftersläppningen i fakturering januarisiffran vilket ger en total nedgång om 7 procent för årets första två månader. Bedömingen framåt är att volymerna för sök ligger på svag nedgång för första kvartalet vilket med stor sannolikhet kommer återhämtas löpande under året, säger Staffan Slörner, VD Sveriges Mediebyråer.

För printmedier fortsätter nedgången i februari och både populärpress och fackpress backar med drygt 17 procent, vilket är mer än totalt för året hittills och för populärpress betydligt mer än nedgången totalt under 2013. Även samtliga mediekategorier för dagspress backar under februari även om nedgången hittills i år är mindre den totala under 2013. Bio å andra sidan, fortsätter starkt även om siffrorna gynnas av säsongsmässiga effekter.

– Dagspress som klarade sig bättre i januari är på bred nedgång igen i februari. Månaden summeras med ett tapp på 8 procent där kvällspressen, trots en sportmånad med OS, tappar mest med 11 procent. 2014 är ett stort sportår och utfallet i februari skapar en viss osäkerhet i hur året skall utvecklas. Mediekategorin radio fortsätter tappa med stora tal även för februari och det är svårt att härleda de underliggande trenderna. Det nationella lagret har ökat både för SBS och MTG radio och trots det redovisar de en hög utförsäljningsgrad. Det leder således till slutsatsen att den lokala marknaden blir allt svagare, säger Mikael Ekelöf, vice vd Starcom Sweden.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Mikael Ekelöf, vice vd Starcom Sweden, tel. 070 426 66 08

Kommande publiceringsdatum: Mediebyråbarometern publiceras under våren 8/4, 13/5 och 10/6

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Mediekategorier som ökat i februari 2014:

Bio81 procent
Utomhus/trafikreklam8 procent
Övrigt6 procent
Internet6 procent
TV2 procent

Mediekategorier som minskat i februari 2014:

Storstadspress-6 procent
Sök-7 procent
Landsortpress-10 procent
Kvällspress-11 procent
DR/Annonsblad-13 procent
Fackpress-17 procent
Populärpress-17 procent
Radio-30 procent

Ladda ner mediebyråbarometern som PDF

Ladda ner mediebyråbarometern som Excel

Feb 2014
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress Direktreklam Internet* Online Display* Online Video* Podcast Radio Social Media* Sök TV Tidskrifter Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2024 - 2006

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut