Mediebyrå Barometern
mars2021

Signifikant ökning för digitala kanaler

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, ökade med 0,5 procent under mars, jämfört med samma period föregående år. Detta är den första månaden som kan jämföras utifrån ett coronaperspektiv då även mars 2020 påverkades. Den mediekategori som ökade mest under mars var sociala medier. Tuffast hade kategorin utomhus/trafikreklam som uppvisade en negativ tillväxt om 43,1 procent. Totalt förmedlades under mars nästan 1,3 miljarder kronor.

Medieinvesteringarna ökade marginellt under mars, detta med en positiv tillväxt om 0,5 procent. Dock jämförs siffran med mars 2020 som även präglades av corona. Sex kategorier – främst inom digitala medier – gick mot strömmen och uppvisade positiv tillväxt; sociala medier, online display, online video, dagspress kväll, fackpress och TV. Den mediekategori som ökade mest under månaden var sociala medier, detta med en ökning om 40,4 procent. Det är även denna kategori som uppvisar störst tillväxt hittills i år (19,2 procent). Ackumulerat, hittills i år, uppvisar dock de totala medieinvesteringarna en negativ tillväxt om 8,9 procent.

– Mars är den första månaden där vi kan jämföra månader som båda är påverkade av coronapandemin. I mars 2020 minskade medieinvesteringarna med 20 procent och i mars 2021 ökade investeringarna marginellt med 0,5 procent. Siffrorna visar att medieinvesteringarna fortfarande ligger och taktar på minus 20 procent jämfört med ett normalår. Om vi summerar årets första kvartal är medieinvesteringarna nere på 2013 års nivåer, med en total nedgång om 8,9 procent, jämfört med samma kvartal 2020, säger Daniel Eriksson, styrelseordförande för Sveriges Mediebyråer.

Flertalet mediekategorier fortsatte att backa under mars. Tuffast, bortsett från bio, hade kategorin utomhus/trafikreklam som uppvisade en negativ tillväxt om 43,1 procent under mars. Ackumulerat, hittills i år, är det även denna kategori som har backat mest. Detta med en nedgång om 46,7 procent.

–Utomhus/trafikreklam fortsätter, av förklarliga skäl, att tappa stort. Siffran i mars är den lägsta för kategorin sedan 2013. Sett till tolv månaders rullande volymer är print nu större än utomhus/trafikreklam. Även mediekategorin radio tappar, men där är situationen en annan; trots nedgången är mars 2021 den näst starkaste marsmånaden någonsin för radio. Att radio tappar är en kombination av pandemin och ett minskat lyssnade i kommersiella radiokanaler. Men det finns ljusglimtar. De digitala kanalerna ökade kraftigt i mars. Totalt sett uppvisade de digitala kanalerna en positiv tillväxt om 24 procent, där sociala medier stod för den största ökningen. Tillväxten är dock väntad; i mars 2020 tappade digitala kanaler relativt sett mer än övriga medier eftersom annonsörerna kunde avboka digitala medier med kort varsel. Men ökningen är ändå signifikant; både sociala medier och online video slår all-time-high för en marsmånad, säger Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediebyrå.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta: Daniel Eriksson, styrelseordförande Sveriges Mediebyråer, VD Mediebyrån AdOn, tel. 070 957 40 20 Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediebyrå, tel. 070 188 14 53

Kommande publiceringsdatum: 11/5

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Ladda ner Mediebyråbarometern mars 2021 som PDF

Ladda ner Mediebyråbarometern mars 2021 som Excel

Mar 2021
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress Direktreklam Internet* Online Display* Online Video* Podcast Radio Social Media* Sök TV Tidskrifter Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2024 - 2006

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut