Mediebyrå Barometern
mars2022

Digitala kanaler fortsätter att öka – TV backar

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, minskade med 19,7 procent under mars, jämfört med samma period föregående år. Minskningen kan dock till viss del tillskrivas icke periodiserad data då mars 2022 hade en faktureringsdag mindre jämfört med 2021. Månadens vinnare blev utomhus/trafikreklam med en positiv tillväxt om 32,3 procent. Totalt förmedlades under mars drygt 1 miljard kronor. 

Medieinvesteringarna minskade med 19,7 procent under mars, jämfört med samma period föregående år. Dock innehöll mars 2022 en faktureringsdag mindre än samma månad 2021, vilket påverkar resultatet. Fem mediekategorier uppvisade positiv tillväxt under mars; utomhus/trafikreklam, sök, fackpress, populärpress och dagspress storstad. Den kategori som ökade mest under månaden var utomhus/trafikreklam, detta med en ökning om 32,3 procent. Ackumulerat, hittills i år, har de totala medieinvesteringarna ökat med 8,5 procent. 

–Medieinvesteringarna ser ut att minska kraftigt i mars. Men mars innehöll flera faktorer som påverkade resultatet; dels hade mars 2022 en faktureringsvecka mindre än samma månad föregående år, dels ser det ut att fakturerats en hel del i februari 2022 för mars månad eftersom som februari var osedvanligt stark. Tittar vi på de totala medieinvesteringarna under årets första kvartal ser vi en positiv tillväxt om 8,5 procent. Kriget i Ukraina har påverkat en del annonsörer och kampanjer, men än så länge är den effekten på de totala investeringarna liten. Dock kan kriget på längre sikt påverka marknaden i och med högre bränslekostnader, räntor och matpriser i kombination med instabil börs och ett allmänt osäkert världsläge – vilket kan dämpa konsumtionen. När konsumtionen minskar följer medieinvesteringar snabbt efter. Det kan innebära att tidigare positiva prognoser för medieinvesteringarna 2022 sannolikt kan behöva revideras, säger Daniel Eriksson, styrelseordförande för Sveriges Mediebyråer. 

En majoritet av mediekategorierna backade under mars. Tuffast hade kategorin TV som backade med 34,2 procent under mars. Ackumulerat, hittills i år, är dagspress kväll den mediekategori som har backat mest. Detta med en negativ tillväxt om 21,3 procent. 

–Den positiva tillväxten, om 8,5 procent, under kvartal ett drivs framför allt av digitala kanaler; online video har ökat med 23 procent och sociala medier med 20 procent. Den digitala andelen av medieinvesteringarna ökar ständigt och under årets första kvartal står de digitala kanalerna för 41 procent av mediebyråernas totala medieköp – vilket gör digitala kanaler till den klart största huvudmediekategorin. Den största enskilda ökningen, om 64 procent, står dock utomhus/trafikreklam för. Kategorin var hårt drabbad av pandemin men har återhämtat sig mycket snabbt och är inte långt ifrån nivåerna som gällde före corona, säger Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediebyrå. 

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Daniel Eriksson, styrelseordförande Sveriges Mediebyråer, tel. 070 957 40 20
Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediebyrå, tel. 070 188 14 53 

Kommande publiceringsdatum: 10 maj 

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporten. 

Ladda ner Mediebyråbarometern mars 2022 som Excel

Ladda ner Mediebyråbarometern mars 2022 som PDF

Mar 2022
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress kväll Dagspress landsort Dagspress storstad Direktreklam Fackpress Internet* Online Display* Online Video* Populärpress Radio Social Media* Sök TV Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2023 - 2006

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut