Mediebyrå Barometern
maj2013

Medieinvesteringarna minskar

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, uppvisar även för maj månad en fortsatt tillbakagång jämfört med samma månad föregående år. Medieinvesteringarna backade med drygt 3 procent i maj jämfört med samma månad föregående år, en långsammare minskningstakt jämfört med en tillbakagång på drygt 7 procent hittills i år. Totalt förmedlades under maj månad nästan 1,2 miljarder kronor.

Medieinvesteringarna för maj månad uppvisar en tillbakagång som är klart långsammare än minskningstakten för årets inledande månader. Det är dock endast mediekategorierna TV och sök som uppvisar tillväxt för maj månad, upp 2 respektive 14 procent jämfört med samma månad föregående år. Medieinvesteringarna i den näst största mediekategorin, internet, var i maj på samma nivå som för motsvarande månad föregående år.

– Maj månad följer en liknande utveckling som för april med en total nedgång på drygt 3 procent. Minskningstakten för årets första fem månader är drygt 7 procent så ackumulerat stärks investeringstakten vilket är glädjande.  Printmedierna gör en klart bättre månad, även om investeringarna backar. Populärpress klarar sig bäst med en nedgång på nästan 7 procent följt av landsortspress som backar med nästan 10 procent. Totalt backar print kategorin 11 procent vilket är en klar förbättring mot tidigare månader. Om den branta trenden nedåt generellt är på väg att brytas är för tidigt att förutspå, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer

DR/annonsblad gör återigen en svag månad och backar med nästan 14 procent vilket ligger i linje med nedgången hittills i år men är klart bättre än månaden innan. Mediekategorin radio fortsätter att accelerera sin tillbakagång och backar med nästan 20 procent i maj, att jämföra med en tillbakagång på drygt 11 procent hittills i år. Även mediekategorin bio minskar kraftigt i maj, ner nästan 23 procent. Hittills i år uppvisar dock medieinvesteringarna i kategorin en tillväxt om nästan 20 procent.

– Utomhus gör en svagare månad i maj men ligger trots det kvar på en ackumulerad nedgång om drygt 6 procent hittills i år. TV ökar något under maj. Detta ligger i linje med förväntningarna för kvartalet då kanalerna har hög utförsäljningsgrad. För digitala medier är dock investeringsnivån något svalare i maj. Internet gör en sämre månad vilket till stor del kan vara en konsekvens av den stora ökningen i april. Ackumulerat för året står sig internetkategorin fortsatt stark med tillväxttal på 11 procent, säger Mikael Ekelöf, Mediechef VivaKi Sweden.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Mikael Ekelöf, Mediechef VivaKi Sweden, tel. 070 426 66 08

Kommande publiceringsdatum: 13/8, 10/9, 8/10, 12/11 och 10/12

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Mediekategorier som ökat i maj 2013:
Övrigt         51 procent
Sök            14 procent
TV              2 procent
Internet      0 procent

Mediekategorier som minskat i maj 2013:
Utomhus/trafikreklam -7 procent
Populärpress            -7 procent
Landsortspress        -10 procent
Storstadspress        -10 procent
DR/Annonsblad       -14 procent
Fackpress                -15 procent
Radio                       -20 procent
Kvällspress              -22 procent
Bio                          -23 procent

Ladda ner mediebyråbarometern som pdf

Ladda ner mediebyråbarometern som Excel

May 2013
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress kväll Dagspress landsort Dagspress storstad Direktreklam Fackpress Internet* Online Display* Online Video* Populärpress Radio Social Media* Sök TV Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2023 - 2006

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut