Mediebyrå Barometern
november2013

Svagt ner för medieinvesteringarna

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, backade något under november månad efter en kraftig nedgång månaden innan. Medieinvesteringarna backar drygt 1 procent vilket är bättre än den totala nedgången för året på nästan 5 procent. De digitala mediekategorierna samt TV uppvisar tillväxt under november månad medan övriga kategorier backar på bred front. Totalt förmedlades under november månad nästan 1,2 miljarder kronor.

De totala medieinvesteringarna backar under november månad jämfört med samma månad föregående år. Men utvecklingen skiljer sig kraftigt åt för de olika mediekategorierna där sök och internet fortsätter att uppvisa en stark tillväxt. Mediekategorin TV växer kraftigt i november även om tillväxten hittills i år är negativ.

– För november månad ser vi en återgång till den trend vi tidigare så tydligt pekat på där printmedier fortsätter att tappa mark till fördel för de digitala mediekategorierna. Dessa förskjutningar brukar vara än tydligare under perioder av låg tillväxt. TV gör en bra månad och jämnar ut de kalendereffekter vi såg de två tidigare månaderna. Totalt sett backar ändå medieinvesteringarna mindre än totalt hittills i år vilket är positivt, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer.

Mediekategorin radio fortsätter att backa, ner drygt 13 procent i november och drygt 15 procent hittills i år. DR/annonsblad gör också en svag månad och backar med drygt 13 procent, vilket är något mer än totalt hittills i år då kategorin har gått ner drygt 11 procent. Utomhus/trafikreklam gör en klart mycket svagare månad än tillbakagången på nästan 9 procent hittills i år.

– I november backar printmedierna generellt i linje med de ackumulerade nedgångarna under året eller något mer. Sämst går landsortspress som backar med drygt en fjärdedel av nivån från november föregående år. Den största printkategorin dagspress i storstäder fortsätter att backa runt 14 procent men klarar sig ändå bättre än kvällspressen som backar med 23 procent. Den mer volatila mediekategorin bio backar med 46 procent men har hittills i år backat med mer modesta 9 procent. December är dock generellt en stark biomånad som bör kunna hämta upp lite av månadens nedgång, säger Mikael Ekelöf, Mediechef VivaKi Sweden.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Mikael Ekelöf, Mediechef VivaKi Sweden, tel. 070 426 66 08

Kommande publiceringsdatum:
Mediebyråbarometern publiceras under våren 14/1, 11/2, 11/3, 8/4, 13/5 och 10/6

Metod:
Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Mediekategorier som ökat i november 2013:

Internet16 procent
TV15 procent
Sök14 procent

 

Mediekategorier som minskat i november 2013:

Övrigt-13 procent
Radio-13 procent
DR/Annonsblad-13 procent
Storstadspress-14 procent
Fackpress-17 procent
Kvällspress-23 procent
Landsortspress-26 procent
Utomhus/trafikreklam-27 procent
Bio-46 procent

 

Ladda ner mediebyråbarometern som PDF

Ladda ner mediebyråbarometern som Excel

Nov 2013
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress kväll Dagspress landsort Dagspress storstad Direktreklam Fackpress Internet* Online Display* Online Video* Populärpress Radio Social Media* Sök TV Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2023 - 2006

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut