Mediebyrå Barometern
maj2012

Medieinvesteringarna mattas av

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, minskade med drygt 17 procent i maj jämfört med samma månad föregående år. Den hittills starka utvecklingen för medieinvesteringarna har börjat mattas av och för årets första fem månader är nu investeringarna i stort sett i nivå med föregående år. Totalt förmedlades under maj månad knappt 1,2 miljarder kronor.

Digitala medier fortsätter att utvecklas väl och framförallt sökordsmarknadsföring uppvisar fortsatt starka tillväxtsiffror. Mediekategorin sök ökade med 12 procent i maj och har hittills i år ökat med 33 procent. Den största mediekategorin, TV, minskade med hela 24 procent i maj, minskningen kan dock till viss del förklaras av periodiseringseffekter med färre faktureringsdagar i maj jämfört med föregående år. I övrigt var utvecklingen generellt svag under maj och de flesta mediekategorierna minskade jämfört med samma månad föregående år.

– Maj månad var särskilt svag för investeringarna i TV som är den mediekategori som backar mest i absoluta tal. Kalendereffekter tillsammans med en betydligt svagare tittarutveckling för maj har i hög grad påverkat investeringsmöjligheterna och leveranserna. När vi summerar de fem första månaderna kan vi dock konstatera en stark ökning på 5 procent även om den långsiktigt löpande trenden är en stabilisering på marknaden, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer.

Den negativa trenden inom printmedier blir allt mer märkbar och påverkar i större utsträckning utvecklingen för de totala investeringarna. Även om mediekategorin fackpress uppvisar en försiktig tillväxt i maj, så backar samtliga övriga printkategorier. Den största av printkategorierna, storstadspress, minskar med 22 procent i maj och med 13 procent hittills under 2012.

– Som förutspått gör kvällspressen en något bättre månad i maj givet de stora sportmästerskapen. Annars är trenden fortsatt dyster för printkategorierna, undantaget är landsortspress som efter fem månader är nästan oförändrad jämfört med föregående år. Även mediekategorin utomhus fortsätter att backa i maj och det är en trend som ser ut att hålla i sig, speciellt vid en jämförelse med ett starkt föregående år,
säger Mikael Ekelöf, Mediechef VivaKi Sweden.

Mediekategorierna radio och bio fortsätter sin svaga utveckling och hittills i år har de backat med 17 respektive 15 procent.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Mikael Ekelöf, Mediechef VivaKi Sweden, tel. 070 426 66 08

Kommande publiceringsdatum: Mediebyråbarometern publiceras under hösten 14/8, 11/9, 16/10, 13/11 och 11/12.

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Mediekategorier som ökat i maj 2012:

Sök12 procent
Övrigt4 procent
Fackpress3 procent
Internet0 procent

Mediekategorier som minskat i maj 2012:

Kvällspress-7 procent
Landsortspress-9 procent
Bio-11 procent
DR/Annonsblad-14 procent
Populärpress-17 procent
Storstadspress-22 procent
TV-24 procent
Radio-27 procent
Utomhus/trafikreklam-29 procent

 

 

Ladda ner mediebyråbarometern i pdf-format

Klicka här för mediebyråbarometern i Excel

May 2012
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress kväll Dagspress landsort Dagspress storstad Direktreklam Fackpress Internet* Online Display* Online Video* Populärpress Radio Social Media* Sök TV Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2023 - 2006

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut