Mediebyrå Barometern
juni/juli2007

Kvällspress första halvårets förlorare

– När vi nu kan summera årets första sex månader ser vi att mediebyråernas nettoinvesteringar ligger nära 6 procent i tillväxt. Att Internet är den stora vinnaren med en tillväxt på nära 60 procent förvånar antagligen inte någon, och det är också det media som vi är säkrast på kommer få en stabil höst, säger Per Rosvall, VD på Sveriges Mediebyråer.

Ackumulerat för årets första sex månader urskiljer sig ett tydligt mönster med både vinnare och förlorare. TV ligger i stort sett i linje med 2006 års nivåer även om tillväxten varierar mellan de olika kanalerna. Att TV ska nå samma tillväxt som totalmarknaden vid utgången av 2007 bedöms som osannolikt.
Detta skulle enligt bedömare kräva inte bara kraftiga säljåtgärder utan även
att kanalerna lyckas attrahera många nya tittare samtidigt som de utnyttjar sina lager optimalt.

Populärpressen och radio går däremot bättre än totalmarknaden och fortsätter att ligga på höga nivåer. Att ligga 12-13 procent högre än föregående år bedöms som positivt och tyder på ett framgångsrikt
säljarbete hos medierna samt ökad tilltro hos annonsörerna. Kvällspress uppvisar en fortsatt ackumulerad tillbakagång på 13 procent vilket gör dem till första halvårets förlorare. Även utomhusmediet uppvisar en tillbakagång på 5 procent.

Avslutningsvis summerar Per Rosvall att det är svårt att dra några slutsatser kring DR-branschen eftersom medlemmarna i Sveriges Mediebyråer har en alltför låg andel av den totala omsättningen.

För fördjupande kommentarer kontakta gärna någon av våra branschexperter:

Malin Häger, Business Director, Starcom, 08 562 666 24, 070 42 666 24
Louise Fallenius, Printchef, Carat, 08-698 68 69,
0709-22 75 65
Mikael Taipale, OMD, Internetrådgivare, 08-522 259 04,
070-410 59 04

För frågor om Sveriges Mediebyråer kontakta:

Per Rosvall, VD Sveriges Mediebyråer, 08-662 15 23, 070-266 15 23

Förändring första halvåret 2007

Förändring juni 2007

Förändring juli 2007

Juni 2007

Juli 2007

 

Metod
Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad med start i augusti 2006 hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg via de ekonomi­system som mediebyråerna använder och håller mycket hög kvalitet. Mediebyråerna hanterar i stort sett alla Sveriges stora annonsörer. From oktober månad har fler mediebyråer tillkommit i rapporte­ringen, som nu täcker större delen av mediebyråmarknaden.

Sveriges Mediebyråer i samarbete med Kalin Setterberg

Klicka här för excel

Klicka här för excel

Jun 2007
Aktuell månad
Delar
Statistik
Jul 2007
Aktuell månad
Delar
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress Direktreklam Internet* Online Display* Online Video* Podcast Radio Social Media* Sök TV Tidskrifter Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2024 - 2006

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut