Mediebyrå Barometern
augusti2008

Nedgång i medieinvesteringarna

Annonsvolymerna som förmedlas av medlemmarna i Sveriges Mediebyråer minskade under sommarmånaderna. Under augusti minskade investeringarna med 5 procent, jämfört med augusti 2007. Sett till helåret har dock annonsvolymerna ökat med cirka 8 procent. Totalt motsvarar de förmedlade volymerna cirka 7,6 miljarder kronor.

– De stora vinnarna hittills i år är internet och TV samt dagspress landsort. Internet ökar med 3 procent i augusti men visar en total uppgång på 22 procent för helåret, säger Per Rosvall, vd för Sveriges Mediebyråer.

OS har påverkat resultatet för TV under augusti. OS-sändningarna i SVT innebar en lägre tillgång på reklamkontakter hos de övriga TV-kanalerna, vilket i sin tur ledde till lägre investeringar totalt. Detta förklarar till viss del varför investeringarna i TV har gått ned med 5 procent under augusti, men upp 8 procent sett till hela året.

Radio som fram till halvårsskiftet hade ökat 5 procent tappar 46 procent i juli och fortsätter sin nedgång med en minskning på 32 procent i augusti. Därmed har radio backat med 3 procent under 2008 jämför med 2007.

– Vi ser flera tendenser till att annonsörerna har blivit försiktigare med sina reklaminvesteringar, vilket syns i statistiken för juli och augusti. Till viss del neutraliseras denna tendens för våra medlemmar eftersom deras andel när det gäller annonsering på internet har ökat, säger Per Rosvall.

De medieägare som drabbas hårdast är de som inte tidigt på året har ingått årsavtal med sina annonsörer. Långsiktiga avtal kan visa sig betydelsefulla under perioder när annonsörernas investeringar kan komma att justeras.

Dagspress landsort ökar med 18 procent hittills under 2008, medan dagspress storstad minskar med 3 procent i år. Kvällspress går ner med 21 procent under augusti och har totalt sett minskat med 2 procent i år. Utomhusreklam, som efter ett starkt andra kvartal, minskar med 7 procent i augusti ligger ändå på plus 3 procent under 2008.

Mediekategorier som har ökat i augusti:
•  Dagspress landsort 7 procent
•  Internet 3 procent

Större mediekategorier som går ner i augusti:
•  Radio -32 procent
•  Kvällspress -21 procent
•  Veckopress -8 procent
•  Utomhus -7 procent
•  TV -5 procent

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Martin Hugosson, MD, OMD Göteborg, tel. 0704-10 59 13
Per Rosvall , VD Sveriges Mediebyråer, 08-662 15 23, 070-26615 23

Metod
Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad med start i augusti 2006 hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg via de ekonomisystem som mediebyråerna använder och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. From oktober månad 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen. Sveriges Mediebyråer i samarbete med Kalin Setterberg.

Ladda ner mediebyråbarometern i pdf-format

Klicka här för mediebyråbarometern i excel

Aug 2008
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress Direktreklam Internet* Online Display* Online Video* Podcast Radio Social Media* Sök TV Tidskrifter Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2024 - 2006

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut