Mediebyrå Barometern
maj2015

Medieinvesteringarna ökar  

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, ökade i maj med 3,2 procent, jämfört med samma period föregående år. För första gången på åtta månader ökar mediekategorin TV. De mediekategorier som har haft en tuff månad hittar vi inom print. Totalt förmedlades under maj närmare 1,2 miljarder kronor. 

Mediekategorin bio ökade mest under maj och uppvisar en positiv tillväxt om 61,9 procent. Internet fortsätter att öka kraftigt, under maj med 28,8 procent. Den enskilt största kategorin, TV, uppvisar en positiv tillväxt om 9,2 procent. Sammanlagt står dessa tre mediekategorier för en ökning om 16,3 procent under maj, jämfört med samma period föregående år.

– Medieinvesteringarna ökade i maj och ligger nu ackumulerat strax över samma period föregående år. Det pekar på att annonsmarknaden är fortsatt stark, och att det inte finns några tecken på att den ska försvagas. Ökningen i maj sker i princip enbart i kategorier inom rörlig bild. Förflyttningen från tryckta annonser till rörlig bild och digitala kanaler verkar inte avta – tvärtom accelererar den, säger Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer.

För printkategorierna fortsätter nedgången. Samtliga printkategorier uppvisar en negativ tillväxt under maj och den kraftigaste minskningen står kvällspress för, -34,8 procent. Totalt under 2015 har medieinvesteringarna inom printkategorierna minskat med 209 miljoner kronor. Även mediekategorierna utomhus/trafikreklam, sök och radio minskade under maj.

– Ökning för TV är förväntad, eftersom efterfrågan på rörlig bild nu är mycket hög i alla medier. Och då slår också prishöjningarna på TV igenom. Den tryckta kvällspressen är nu i fritt fall, annonsköpen har halverats på två år, och har tappat -34,4 procent hittills i år. Delar av detta kompenseras av annonsintäkter från kvällspressens digitala satsningar, men minskningen i den tryckta tidningen är ändå anmärkningsvärd stor, säger Jochum Forsell, vice vd IUM.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Jochum Forsell, vice vd IUM, tel. 070 188 14 53

Kommande publiceringsdatum: Mediebyråbarometern publiceras under hösten: 11/8, 8/9, 13/10, 10/11, 8/12.

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Ladda ner som PDF

Ladda ner som Excel

May 2015
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress Direktreklam Internet* Online Display* Online Video* Podcast Radio Social Media* Sök TV Tidskrifter Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2024 - 2006

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut