Mediebyrå Barometern
september2009

Tredje kvartalet starkast jämfört med 2008

Jämfört med samma period föregående år har hittills i år det tredje kvartalet visat det starkaste resultatet, även om september inneburit en fortsatt nedgång i medieinvesteringarna. Annonsvolymerna som förmedlades av medlemmarna i Sveriges Mediebyråer under september låg på 996 miljoner kronor, vilket är en nedgång på 23 procent jämfört med samma månad 2008, och motsvarar drygt 300 miljoner kronor. Detta innebär att den ackumulerade nedgången ligger på minus 19 procent, vilket motsvarar 1,7 miljarder kronor.

Förra månaden rapporterade Sveriges Mediebyråer om en stark period under augusti med en nedgång på endast 8 procent. September backar däremot 23 procent, vilket är en stor nedgång för en enskild månad.

– September är den månad som har haft årets näst högsta investeringar hittills, trots att september i år endast har fyra måndagar jämfört med fem 2008. Eftersom måndag är den dag då framför allt TV-kampanjer inleds, kan en måndag mindre innebära så mycket som en femtedels lägre omsättning. Samtidigt gör detta det svårt att göra korrekta jämförelser månad för månad, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer.

Kvartalsvis ser det något ljusare ut. Under tredje kvartalet gick medieinvesteringarna tillbaka med 15 procent vilket är en förbättring jämfört med det första kvartalet 2009 då investeringarna gick ned 20 procent och det andra kvartalet då investeringarna gick ned 22 procent.

– En förklaring till de relativt goda siffrorna för tredje kvartalet är att många kampanjer köptes och bokades i augusti och sedan fortsatte in i september, vilket gör att investeringarna sett över kvartalet jämnas ut. Vi kan med dessa kvartalsdata se tecken på att branschen börjar återhämta sig, kommenterar Staffan Slörner.

– Vi ser många tecken på att fler företag nu ser en ljusning i konjunkturen. Om man drar en parallell till industrin kan man säga att fabrikerna har öppnat igen men att produktionen ännu inte har kommit ikapp den efterfrågan som faktiskt finns. Därför är behovet att öka försäljningen naturligtvis lite lägre. I det perspektivet släpar medieinvesteringar alltid 3-6 månader, säger Martin Hugosson, MD, OMD Göteborg.

Under september var nedgångarna breda för samtliga mediekategorier. En av de mediekategorier som blev hårdast drabbat var populärpress som gick ned 40 procent. Bäst har det gått för bio och landsortspress som endast backar 14 procent jämfört med branschsnittet på 23 procent.

Medieinvesteringarna i TV gick ned 23 procent i september jämfört med föregående år. Men sett till de ackumulerade siffrorna för perioden januari-september 2009 ligger nedgången för TV på 16 procent, vilket är över snittet på minus 19 procent.

– TV fortsätter att stärka sin position och har nu en 37-procentig andel av investeringarna. Tidigare i år har de legat på 36 procent. TV är nu större än all printannonsering – så sent som förra året var de jämnstora. Även internet tar en procentenhet och är nu uppe i 13 procent, kommenterar Staffan Slörner.

Mediekategorierna TV, radio, bio, internet och ”övrigt” ser ut att klara året bäst när man ser på de ackumulerade investeringarna för 2009. Nedgången för dem är betydligt lägre. TV och radio backar 16 respektive 14 procent. Kategorierna ”övrigt” och bio växer med 16 respektive 6 procent.

– Att kanaler med låga marginalkostnader för distribution står sig bättre i en svag konjunktur är något som branschen har sagt länge, men det kanske krävde det stålbad som 2009 har inneburit för att det skulle realiseras. En tydlig trend är att kategorin ”övrigt”, som bland annat innehåller strategisk rådgivning, har ökat markant trots en tuff konjunktur. Vi upplever att många företag ställer sig i startblocken nu, avslutar Staffan Slörner.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:

Staffan Slörner, VD Sveriges Mediebyråer, tel. 0707-50 77 11
Martin Hugosson, MD, OMD Göteborg, tel. 0704-10 59 13

Mediekategorier som ökar i september:

Mediekategorier som minskar i september:
DR/Annonsblad                    -41 procent
Populärpress                        -40 procent
Fackpress                            -33 procent
Övrigt                                   -23 procent
TV                                        -23 procent
Kvällspress                          -23 procent
Storstadspress                     -21 procent
Radio                                   -21 procent
Internet                                 -20 procent
Utomhus/Trafikreklam           -19 procent
Bio                                       -14 procent
Landsortspress                     -14 procent

Kommande publiceringsdatum:
Mediebyråbarometern för oktober 2009 publiceras 17 november. Nästa publiceringsdatum är 15 december. Siffror för december samt helåret 2009 publiceras 19 januari 2010.

Metod
Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad med start i augusti 2006 hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg via de ekonomisystem som mediebyråerna använder och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Ladda ner mediebyråbarometern i pdf-format

Klicka här för mediebyråbarometern i excel

Sep 2009
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress Direktreklam Internet* Online Display* Online Video* Podcast Radio Social Media* Sök TV Tidskrifter Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2024 - 2006

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut