Mediebyrå Barometern

Kvartalsrapport för första kvartalet 2008

Analys och kommentar

Internet visar en positiv tillväxt under första kvartalet 2008, dock inte lika kraftfull som under 2007. Internet är den tredje största mediekategorin sett till omsättningen hos medlemmarna i Sveriges Mediebyråer.

– Att vi nu ser en tillväxt på 20 procent visar igen att mediebyråerna tillför kompetens till sina kunder.
Internet är för många kunder nu huvudmedia för flera kampanjer, säger Per Rosvall.

Radio ökade omsättningen under 2007 bland annat eftersom man har utvecklat nätverken och erbjudit marknaden en rikstäckande radioprodukt. Tillväxten för radio under 2007 kom under senare delen av året, och den nuvarande tillväxten ses som en fortsättning på denna positiva trend. Tv visar en ökning i nivå med snittet och den större ökningen inträffade under mars.

– Nya kunder som tidigare inte använt sig av en mediebyrå, påverkar våra medlemmars omsättning positivt, då det under perioden varit ett bra utbud på marknaden, alltså funnits osålt utrymme i tv. Tillväxten under mars tror jag är en effekt av de sena planeringshorisonterna, säger Per Rosvall.

Kvällspress fortsätter sin negativa trend, även om februari innebar en ökad omsättning. Trenden för mediekategorin är fortfarande negativ, men Fotbolls EM och OS spås bidra till en ökad annonsvolym. Även en tillfällig uppgång kan vara påverkad av behovet för annonsörer att snabbt aktivera en kampanj.

Dagspress landsort har haft ett positivt första kvartal. Mediekategorin har till viss del drivits av branscher som normalt är aktiva under årets första månader, som till exempel resor. Det kan också vara kopplat till andra kampanjer där kravet på snabb räckvidd över riket ger bra intäkter till mediet.
Veckopress/magasin hade en stark tillväxt under 2007, vilken nu mattas av. Vikande antal läsare har varit ett känt problem inom vissa typer av magasin under 2007. Detta har parerats av satsningar på nya titlar och så kallade one-shots under 2007.

– Den minskade omsättningen för veckopress kan bero på flera saker. Årsavtalen för de stora kunderna är klara, och där har kostnaderna sjunkit, vilket påverkar omsättningen. Produktutvecklingen kommer sannolikt att ske med en kombination av print och internet, inte bara med nya titlar, säger Per Rosvall.

Utomhusreklam visar en negativ tillväxt. Efter nedgången i början av året har mars inneburit en ökning med 8 procent. Under 2007 växte utomhus under årets tre första månader, jämfört med 2006, så detta kvartals siffror jämförs med en period med tillväxt. Sett till helåret 2007, där omsättningen minskade med 5 procent, ser utvecklingen mer positivt ut.

– Utvecklingen med nya aktörer inom utomhusmediet är positiv. En bidragande orsak till ökningen i mars är systemet Outdoor Impact, som används för att planera och köpa utomhusreklam. Första kvartalet kan även ha påverkats av periodiseringar, alltså de sena planerings- och budgetprocesser vi upplevt, säger Per Rosvall.

Medier som ökar första kvartalet:
• Internet +19,8 procent
• Radio +11,8 procent
• Fackpress +11,2 procent
• Dagspress landsort +7,5 procent
• TV + 7,4 procent

Medier som minskar första kvartalet:
• Veckopress/magasin -2 procent
• Utomhus/trafik -2 procent
• Kvällspress -4,4 procent
• Bio -21,3

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Erik Söderberg, analytiker, Mindshare, tel. 08-562 585 14
Per Rosvall, VD Sveriges Mediebyråer, 08-662 15 23, 070-266 15 23

Metod
Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad med start i augusti 2006 hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg via de ekonomi­system som mediebyråerna använder och håller mycket hög kvalitet. Mediebyråerna hanterar i stort sett alla Sveriges stora annonsörer. From oktober månad 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporte­ringen, som nu täcker större delen av mediebyråmarknaden.

Sveriges Mediebyråer i samarbete med Kalin Setterberg.

Ladda ner mediebyråbarometern i pdf-format

Klicka här för mediebyråbarometern i excel

Samlade Mediebyråbarometrar 2023 - 2006

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006